dnes je 19.5.2024

Input:

306/1999 Sb., Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění účinném k 1.9.2016

č. 306/1999 Sb., Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění účinném k 1.9.2016
ZÁKON
ze dne 18. listopadu 1999
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (ve všech ust. slova „školský úřad” nahrazuje slovy „orgán kraje v přenesené působnosti”)
255/2001 Sb.
(k 25.7.2001)
mění §  5 odst. 1 písm. b), § 6 odst. 3
16/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění § 4 odst. 5 písm. d), § 5 odst. 1 písm. d)
284/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 4 odst. 2 se slova „škole nebo” nahrazují „předškolnímu nebo školskému”.
v § 6 odst. 1 vkládá slova
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
nové znění §§ 1 až 6, vkládá § 7a
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění § 4 odst. 5, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
v § 1 mění odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2 odst. 2 písm. a)
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 3 odst. 2 a § 5
82/2015 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 1 odst. 2, § 4, § 5 a § 6 odst. 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace”) se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku,1) které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí”), nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,2) (dále jen „právnické osoby”), pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. Dotace se neposkytuje na činnost jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.
(2) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče ve školských zařízeních (dále jen „školské služby”) a s běžným provozem školy a školského zařízení s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy, a u právnických osob, které poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem3) , i s rehabilitací.
(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole.
§ 2
(1) Žádost o poskytnutí dotace na příští školní rok předkládá právnická osoba krajskému úřadu
a) do 31. ledna, nebo
b) do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku.
(2) Žádost obsahuje
a) název, sídlo, identifikační číslo osoby a číslo účtu právnické osoby, popřípadě adresu a číslo účtu odloučeného pracoviště,
b) doklad o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle dosavadních právních předpisů nebo doklad o zápisu do školského rejstříku,
c) doklad o zápisu právnické osoby do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, popřípadě návrh na zápis do takového rejstříku a doklad o zřízení právnické osoby,
d) předpokládaný celkový počet dětí, žáků nebo studentů ve školním roce, na který je dotace požadována, a počet dětí, žáků nebo studentů v jednotlivých třídách, odděleních nebo studijních skupinách, vzdělávajících se v jednotlivých oborech vzdělání, u školských zařízení předpokládaný počet lůžek, ubytovaných nebo stravovaných dětí, žáků nebo studentů v jednotlivých školských zařízeních.
§ 3
(1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace se uvádějí zejména činnosti, na které se
Nahrávám...
Nahrávám...