dnes je 19.4.2024

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služeb

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠ

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán pedagogické podpory

28.8.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této skupiny patří také děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mají tedy nárok na systém…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kritéria hodnocení ČŠI pro školní rok 2023/2024

26.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán hlavních úkolů ČŠI pro školní rok 2023/2024

26.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Dotazník školní zralosti

24.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve škole

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní smlouva asistenta pedagoga

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Záznamový arch dítěte/žáka s medikací

2.4.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - předloha obsahu

19.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Rámcový vzdělávací program pro MŠ

15.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Metodika práce asistenta pedagoga

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika práce AP, dítě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v MŠ

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Doporučení MŠMT - reakce pedagoga na nevhodné chování

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Osobní asistent ve škole

31.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb. postaven na právním vztahu založeném smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se nezřizuje, a to ani ve třídě či škole.…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Evaluace podnětného prostředí - dotazník

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Osobní asistence ve školách

30.11.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, postaven na právním vztahu. Tento vztah je založen smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Předloha hospitačního záznamu ČŠI

16.8.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

SWOT analýza - VZOR

9.8.2017, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vzor oznámení zákonného zástupce - ukončení individuálního povinného předškolního vzdělávání

31.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuálního vzdělávání…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky - vzor výzvy

25.5.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se do mateřské školy k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání upravená v ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona – individuální vzdělávání: „Ředitel mateřské školy…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ

13.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vzor adaptačního plánu mateřské školy

21.12.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciálních školách

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro zpracování ŠVP v mateřských školách jsou podrobněji rozvedeny v Manuálu pro přípravu školních (třídních) vzdělávacích programů (2005), a to v podobě, která se týká především běžných škol. Pro potřeby speciálních mateřských škol bylo třeba některé…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Hodnocení v pojetí RVP PV

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Národní strategie ochrany práv dětí

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)

31.5.2015, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...