dnes je 30.5.2023

Input:

11.8 Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.8
Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole

Bc. Lenka Polášková

Aktuálně je situace taková, že školy, a to včetně mateřských, mají zcela na úrovni dobrovolnosti, zda první stupeň u dítěte nastaví či nikoli. Škola zpracuje PLPP tehdy, pokud vyhodnotí, že samostatné zohlednění individuálních potřeb dítěte/žáka nepostačuje. Záměrem od upuštění povinnosti bylo snížit administrativní zátěž školám. Na tuto oblast, opakovaně v Tematických zprávách upozorňovala také Česká školní inspekce. Prioritou uplatňování 1. stupně podpůrných opatření je eliminace mírných obtíží. Pod tímto pojmem si můžeme u dětí v mateřských školách představit například pomalejší tempo, horší koncentraci pozornosti, horší schopnost přizpůsobování se změnám. V případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání pak například problémy v oblasti formativního hodnocení, problémy v oblasti vyjadřování, popisného jazyka nebo například v oblastech předčtenářských a předmatematických dovedností.

Sestavení, realizace a vyhodnocení PLPP přináší zcela jednoznačně souhrnný přehled o dítěti/žáku. A to jak pro pedagogické pracovníky, tak také pro zákonné zástupce. Právě vyhodnocení PLPP může být pro zákonného zástupce impulsem pro návštěvu ŠPZ. Jde o relevantní a konkrétní informace vyhodnocené v časovém ohraničení. Tedy na rozdíl od běžného slovního sdělení může právě tento dokument pomoci zákonnému zástupci/ rodiči dítěte pochopit některá zjištění. V tomto směru vždy doporučuji s rodičem vyhodnocení konzultovat individuálně a připojit taktéž podklady vyplývající z pedagogické diagnostiky a portfolia dítěte.

Vzor

Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole ( s úpravami dle vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů).

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE

Jméno dítěte:

Bydliště:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Název školy:

Třídní učitelé (osoby zodpovědné za vzdělávání dítěte s SVP:

Třída:
Školní rok:
Datum vyhotovení:

Důvod k přistoupení sestavení PLPP:Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni:

 
Nahrávám...
Nahrávám...