dnes je 19.5.2024

Input:

Literatura

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13
Literatura

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

 • Bartoňová, M. (2003). Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In: Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2. vydání, s. 204–218. ISBN 0-86633-22-5.

 • Hájková, V., Strnadová, I. (2018). Spolupráce asistentů pedagoga s učiteli. In: Hájková, V. a kol. Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, s. 67–86. ISBN 978-80-7603-009-1.

 • Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3070-7.

 • Listina základních práv a svobod. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, č. 2/1993 Sb.

 • MŠMT ČR (2001). Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele. In: MŠMT. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č. 1/2001.

 • MŠMT ČR (1998). Informace o zřízení funkce romského asistenta základní a zvláštní škole. In: MŠMT. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č. 6/1998.

 • MŠMT ČR (2020). Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Verze aktualizovaná k 31. 3. 2020. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf

 • MŠMT ČR. Statická ročenka školství – výkonové ukazatele. Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších novelizací.

 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších novelizací.

 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších novelizací.

 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších novelizací.

 • Němec, Z., Květoňová, L. (2018). Společenský kontext práce asistenta pedagoga. In: Hájková, V. a kol. Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, s. 107–115. ISBN 978-80-7603-009-1.

 • Němec, Z., Strnadová, I. (2018). Pracovní kontext profese asistenta

Nahrávám...
Nahrávám...