Input:

Doporučené činnosti asistenta pedagoga

8.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Doporučené činnosti asistenta pedagoga

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová

Činnost asistenta pedagoga je vždy individuální vzhledem k individuálním potřebám svěřených žáků, pro které podpůrnou službu asistenta pedagoga doporučilo školské poradenské zařízení a ve smluvní podobě ji stanovil ředitel školy/školského zařízení. Pro jednotlivé stupně škol lze však hrubě zobecnit náplně práce asistentů pedagoga, kteří musejí při své činnosti respektovat věkové zvláštnosti tamějších žáků. Práce asistentů pedagoga se liší v souvislosti s věkem žáků, protože v každém vývojovém období se mění jejich specifické potřeby.

Je třeba též zdůraznit, že asistent pedagoga pracuje vždy podle pokynů konkrétního pedagoga. Asistenční služba je týmová, asistent pedagoga má pouze svůj podíl na uplatňovaných pedagogických a speciálně pedagogických činnostech.

1) Doporučené obecné činnosti asistenta pedagoga u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

 • podíl na pomoci při rozumové, řečové, tělesné, mravní, pracovní a estetické výchově předškolních dětí, tzn. naplnění rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,

 • podíl při podpoře reedukační, kompenzační, rehabilitační a terapeuticko-formativní činnosti,

 • podíl na vštěpování základů přiměřené sociální komunikace a sociálního chování vůči vrstevníkům i dospělým,

 • podíl na vedení dětí k samostatnosti, soběstačnosti a přípravě na povinné vzdělávání.

2) Doporučené obecné činnosti asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením v základní škole

 • podíl na speciálně pedagogických metodách výuky čtení, psaní a počítání,

 • podíl na podpoře smyslového vnímání, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací a způsobů chování v rámci multisenzoriální výchovy,

 • podíl na tréninku úpravy chování,

 • podíl na aktivizaci izolovaných schopností,

 • podíl na rozvoji grafomotoriky,

 • podíl na zajišťování speciální logopedické činnosti,

 • podíl na uplatňování alternativních komunikačních programů,

 • podíl na výuce Braillova písma a prostorové orientace,

 • podíl na výuce znakové řeči,

 • podíl při prevenci sociálně-patologických jevů,

 • podíl na budování účelného využívání volného času,

 • doprovod při mimoškolních činnostech (výlety, školy v přírodě apod.).

3) Doporučené obecné činnosti asistenta pedagoga u žáků v základní škole speciální

Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Z hlediska vzdělávání i bezpečnosti těchto žáků se jedná o nejnáročnější speciálně pedagogické činnosti. Asistent pedagoga zde má své zásadní opodstatnění, původně byla tato forma podpůrných personálních služeb zaváděna právě pro tyto žáky. Ve třídě základní školy speciální souběžně působí až tři pedagogičtí pracovníci, z nichž nejméně jeden je asistent pedagoga.

Podíl činností asistenta pedagoga se týká veškerých školou praktikovaných akcí daných školním vzdělávacím programem, zejména předmětů speciálně pedagogické péče:

 • podíl na využití prvků muzikoterapie,

 • podíl na využití prvků orofaciální a bucofaciální stimulace,

 • podíl na využití pobytu v multisenzorické místnosti – snoezelenu,

 • podíl na využití prvků podpory pohybového vývoje – manipulace (hadlingu),

 • podíl na využití prvků augmentativní a alternativní komunikace,

 • podíl na využití prvků míčkování,

 • podíl na využití prvků bazální stimulace,

 • podíl na využití prvků ergoterapie,

 • podíl na využití prvků facilitované komunikace,

 • podíl na používání didaktických a kompenzačních pomůcek,

 • podíl na využití hydromasážních a perličkových koupelí,

 • podíl na využití prvků metod hipoterapie a canisterapie.

4) Doporučené činnosti asistenta pedagoga u žáků se sociálním znevýhodněním v mateřské, základní a střední škole

 • pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí,

 • pomoc pedagogům školy při komunikaci s žáky,

 • spolupráce se zákonnými zástupci,

 • spolupráce s romskou, popř. jinou komunitou v místě školy.

5) Doporučené činnosti asistenta pedagoga u žáků středních škol a u maturitní zkoušky