dnes je 19.5.2024

Input:

7.3.1 Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1
Asistent pedagoga – vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencí

Bc. Lenka Polášková

V profesi asistenta pedagoga je kromě vzdělání, definovaného platnou legislativou, velmi důležitá rovina profesních kompetencí.

Vzdělávání a příprava na výkon profese asistenta pedagoga

L. S. Shulman zastává názor, že vědomostní "základna" nezbytně musí obsahovat přinejmenším:

 • znalost obecných principů a strategií řízení, výchovy a vzdělávání a organizace práce ve třídě;

 • znalost kurikulárních materiálů a vzdělávacích programů;

 • znalost o tom, jak konkrétní oblasti a témata obsažená v kurikulu předat dětem;

 • znalost o dětech;

 • znalost výchovných cílů a hodnot;

 • znalost v kontextu, ve kterém probíhá "vyučování"; široká škála vědomostí, které sahají od znalosti kolektivu třídy po znalost specifik obce a širší komunity.

Příklad

Ukázka vzdělávacího obsahu kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (struktura)

Cíle studia pedagogiky:

Absolvent by měl získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie a práva, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Studium je realizováno podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Kritéria výběru účastníků:

Kvalifikační studium realizují organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků či centra celoživotního vzdělávání (učení) v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají minimálně základní vzdělání.

Struktura studia a způsob ukončení studia:

Celkově vzdělávací programy zahrnují 120 hodin výuky, z toho zpravidla 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a zpravidla 40 hodin praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích. Jednotlivé tematické okruhy bývají členěny do témat.

Tematické okruhy vzdělávacího programu (možné varianty):

I. tematický okruh: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

                                                                                                                            16 hodin

 • Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické

a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby. 
4 hodiny  
 • Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem

a pedagogickým sborem. 
2 hodiny  
 • Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů.

 
2 hodiny  
 • Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka.

 
2 hodiny  
 • Základy didaktické a výchovné činnosti.

 
4 hodiny  
 • Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy.

 
2 hodiny  

II. tematický okruh: Podpora žáka

                                                                                                                            22 hodin

 • Orientace v požadavcích školy na žáka (mateřská škola, základní škola, střední škola).

 
 • 2 hodiny

 
 • Základy psychohygieny učení.

 
 • 10 hodin

 
 • Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní

techniky pedagogické diagnostiky. 
 • 2 hodiny

 
 • Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování.

 
 • 2 hodiny

 
 • Základní znalosti řešení výchovných problémů.

 
 • 2 hodiny

 
 • Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního

chování žáků. 
 • 2 hodiny

 
 • Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 
 • 2 hodiny

 

III. tematický okruh: Systém péče o žáka

                                                                                                                            10 hodin

 • Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení,

léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskovýchorganizací). 
2 hodiny  
 • Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují

činnost asistenta pedagoga). 
6 hodin  
 • Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících

profesí a s Policií České republiky. 
2 hodiny  

IV. tematický okruh: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta

pedagoga

                                                                                                                            32 hodin

 • Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného

kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání. 
2 hodiny  
 • Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

 
2 hodiny  
 • Specifika práce se žáky se zdravotním postižením.

 
22 hodin  
 • Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky.

 
2 hodiny  
 • Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru

komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.). 
4 hodiny  

Účastníci jsou zařazeni do studijní skupiny, kterou po celou dobu studia vede vedoucí učitel studijní skupiny. K absolvování studia je nutná minimálně 80% docházka, přičemž povinná účast v každém tematickém okruhu je minimálně 50%. U praxe je povinná docházka 100%.

V rámci průběžného hodnocení bývá zařazováno ověření vědomostí formou testových zkoušek. Po absolvování teoretické části vzdělávání (80 hodin) – v případě nedosažení požadovaného počtu bodů (60 %) musejí účastníci testovou zkoušku opakovat – a po absolvování stáže (praxe) proběhne pohovor o stáži (praxi), jehož součástí je i předložení deníku praxe zpracovaného podle požadavků vydaných lektorem praxe před zahájením praxe. Od účastníka studia se očekává, že dokáže samostatně popsat, co bylo předmětem jeho stáže (praxe) a jakým způsobem realizoval činnost asistenta pedagoga.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před 3člennou komisí, která se skládá z ústní zkoušky ověřující znalosti účastníka, pohovoru o stáži (praxi) a obhajoby závěrečné práce. Před zahájením studia jsou zveřejněny zkušební okruhy i témata závěrečných

Nahrávám...
Nahrávám...