dnes je 14.6.2024

Input:

469/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.7.2009, platné do 31.12.2010

č. 469/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.7.2009, platné do 31.12.2010
[zrušeno č. 223/2010 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. srpna 2002,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
331/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, celkem 97 novelizačních bodů
331/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
doplňuje § 4 odst. 3
398/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění přílohy, 58 novelizačních bodů
213/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 4 nové znění odst. 1
533/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění přílohu, 258 novel. bodů, celkem v novele 276 bodů
533/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 18 novelizačních bodů
568/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění § 1 a přílohu; ruší § 4,
138/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v části 2 přílohy mění bod 2.19.6
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen „zákon o platu”):
ČÁST PRVNÍ
KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení stanoví katalog prací pro zaměstnance uvedené v § 1 odst. 1 zákona o platu.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,
d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e) koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f) oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,
g) agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a
h) organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.
§ 3
Katalog prací
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
§ 4
(zrušen nař. vlády č. 568/2006 Sb. k 31.12.2006)
ČÁST DRUHÁ až ČTVRTÁ
(zrušeny k 1.1.2004 č. 331/2003 Sb.))
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Příloha k nařízení vlády č. 469/2002 Sb.
KATALOG PRACÍ
 
SEZNAM POVOLÁNÍ A ROZPĚTÍ PLATOVÝCH TŘÍD
 
ČÁST, POVOLÁNÍ
PLATOVÁ TŘÍDA
1. ČÁST
 
1.1
PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
 
1.1.1
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1 - 11
1.1.2
SEKRETÁŘ
4 - 6
1.1.3
ASISTENT
7, 8, 12, 13
1.1.4
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4 - 12
1.1.5
REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6 - 8, 10
1.1.6
PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3 - 13
1.1.7
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6 - 12
1.1.8
KONTROLOR, INTERNÍ AUDITOR
7 - 14
1.1.9
BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6 - 11
1.1.10
PRACOVNÍK TECHNICKOEKONOMICKÉHO ROZVOJE
8, 9, 11 - 13
1.1.11
STATISTIK
4 - 12
1.2
PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
 
1.2.1
PERSONALISTA
7 - 13
1.2.2
MZDOVÝ ÚČETNÍ
7 - 9
1.2.3
ÚČETNÍ
5 - 11
1.2.4
ROZPOČTÁŘ
7 - 12
Nahrávám...
Nahrávám...