dnes je 19.4.2024

Input:

330/2003 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2006

č. 330/2003 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2006
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. srpna 2003
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
637/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 1 odst. 1 doplňuje písm. e), mění a doplňuje § 5 odst. 2, 4 a 5, nové znění příloh č. 1 až č. 5
213/2005 Sb.
(k 30.5.2005)
v § 1 odst. 2 ruší písm. b), ruší § 11
213/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v novele celkem 30 novelizačních bodů
307/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
v § 4 odst. 10 mění slovo, v § 5 ruší odst. 3, mění nové odst. 3 a 4, mění § 8,
ruší příl. č. 3
537/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst. 3 doplňuje písm. g), v § 6 odst. 1 větu, mění přílohy č. 1 až 4
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance
a) České republiky (dále jen „stát”),
b) příspěvkových organizací,1) pokud tak stanoví zákon,
c) státních fondů,2)
d) územních samosprávných celků,3)
e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a) ,

s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis.4)
(2) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 1
a) stupnice platových tarifů a způsob jejich určení,
b) příplatky za vedení,
c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a
d) podmínky pro poskytování odměn.
§ 2
Kvalifikační předpoklady a požadavky
(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání potřebné pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd (dále jen „potřebné vzdělání”) stanoví zvláštní právní předpis5) (dále jen „katalog prací”). Kvalifikační předpoklady stanovené katalogem prací nenahrazují kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiné právní předpisy.6)
(2) Mimo kvalifikační předpoklady stanovené právním předpisem může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem požadavek7) zaměření nebo oboru vzdělání, popřípadě další požadavky pro výkon některých prací.
(3) Zaměstnanci, který vykonává práce převážně manuálního charakteru a je zařazený nejvýše do osmé platové třídy, může zaměstnavatel stanovit ve vnitřním platovém předpisu pro výkon těchto prací požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru namísto kvalifikačního předpokladu vzdělání stanoveného katalogem prací.
§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje kvalifikační předpoklady, popřípadě požadavky, pokud je zaměstnavatel stanovil vnitřním platovým předpisem. K dosažení vyššího než stanoveného vzdělání se nepřihlíží.
(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis8) jinak, může
Nahrávám...
Nahrávám...