dnes je 19.5.2024

Input:

280/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění účinném k 1.9.2020

č. 280/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění účinném k 1.9.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
ruší v čl. I bod 12 a text v čl. V bodu 1
310/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší část druhou
319/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
ruší v čl. I body 18 a 19 a text v čl. V bodu 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem”.
2. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.”.
3. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem.”.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.”.
5. V § 1a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 1a odst. 2 se slova „z různých ročníků” nahrazují slovy „různého věku”.
7. V § 1a odst. 4 se číslo „9” nahrazuje číslem „10”.
8. V § 1a se odstavec 5 zrušuje.
9. V § 1b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Lesní mateřská škola nemůže být zřízena jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení.”.
10. Za § 1b se vládá nový § 1c, který včetně nadpisu zní:
㤠1c
Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole
(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu.”.
11. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 1 mateřská škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se 2 a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.
(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
(3) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.
(4) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve
Nahrávám...
Nahrávám...