dnes je 14.6.2024

Input:

197/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 197/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2016,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
280/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v části čtvrté nový čl. Va
310/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší část osmou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19 písm. f), § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 28 odst. 6, § 31 odst. 1, § 35 odst. 2, § 38 odst. 8, § 56, 71, § 81 odst. 11, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3, § 85 odst. 3, § 91 odst. 1, § 112, § 113a odst. 2, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Čl. I
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 4 znějí:
„(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1.
(3) Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
c) jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona,

a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou
Nahrávám...
Nahrávám...