dnes je 29.5.2024

Input:

178/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2020

č. 178/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2020
ZÁKON
ze dne 20. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/2017 Sb.
(k 1.9.2020)
ruší v části první bod 9
167/2018 Sb.
(k 1.9.2020)
ruší v části první bod 14
284/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
ruší v části první body 41, 42, 45 a v čl. II bod 2 a mění ustanovení účinnosti v čl. IV
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 3 se slova „§ 169 odst. 5 až 9” nahrazují slovy „§ 169 odst. 5 až 10”.
2. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,”.
3. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova „odst. 9” nahrazují slovy „ , údaje o mimořádném nadání”.
4. V § 28 odst. 3 písm. d) se slova „odst. 9” nahrazují slovy „ , údaje o mimořádném nadání”.
5. V § 28 odst. 5 se za slova „dokumentace a školních matrik” vkládají slova „a další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy”.
6. V § 31 odst. 3 se slovo „pracovníkům” nahrazuje slovem „zaměstnancům”.
7. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví dále stanoví vyhláškou podmínky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny podle věty první, pokud se nejedná o nabízení potravin k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky.”.
8. V § 34 odstavec 1 zní:
„(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
Nahrávám...
Nahrávám...