Input:

Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Postup školského poradenského zařízení při stanovování podpůrných opatření

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Výstupy z poskytování poradenské služby v souvislosti se stanovením podpůrných opatření jsou zpráva a doporučení. Zpráva je poskytována výhradně zákonnému zástupci případně orgánu veřejné moci, který využití poradenské služby uložil. Zpráva obsahuje zejména popis průběhu a výsledků speciálně pedagogického a/nebo psychologického vyšetření.

Doporučení, ve kterém školské poradenské zařízení stanovuje podpůrná opatření, obsahuje (podle § 15 vyhlášky č. 27/2016 Sb.):

„a) identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení,

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c) shrnutí závěrů vyšetření,

d) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

e) údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 ŠZ - školského zákona (druh zdravotního postižení),

f) doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření,

g) návrh postupu při poskytování podpůrných opatření,

h) poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b ŠZ - školského zákona,

i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl, a

j) datum vyhotovení doporučení.”

Doporučení je poskytováno také škole. Zajištění nezbytných podkladů pro poskytování podpůrných opatření z poradenského zařízení tak již není závislé na součinnosti zákonných zástupců žáků.

Před vydáním zprávy