Input:

7.2.1 Novela inkluzivní vyhlášky 2019

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Novela inkluzivní vyhlášky 2019

Bc. Lenka Polášková

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal novelu vyhlášky číslo 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Novela se připravovala více než rok a její podoba budí řadu diskusí a otázek. Protest proti podobě vyhlášky předneslo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo například ombudsmanka Anna Šabatová. Nejedná se o „kosmetické úpravy” zmiňované vyhlášky, ale zcela zásadní změny v otázce pozice asistenta pedagoga ve školách, financování i financování podpůrných opatření. Účinnost vyhlášky je stanovena na 1. 10. 2019 a pro školy a školská zařízení bude opět znamenat změny ve struktuře administrativy. Posledním krokem bude schválení radou vlády.

Odůvodnění a nezbytnost navrhovaných úprav

Po zavedení systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) a navazujících prováděcích právních předpisů (zejména pak vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla v rámci analýzy implementace společného vzdělávání, zjištění České školní inspekce (dále ČŠI), Národního ústavu pro vzdělávání (dále NÚV) a praxe škol a školských poradenských zařízení (dále ŠPZ) identifikována některá legislativní pravidla, která praktické uplatnění podpůrných opatření (dále PO) zásadně komplikují a zasahují do plynulosti výuky všech žáků. Předkládaná právní úprava si klade za cíl tato pravidla pozměnit ve prospěch funkční aplikace PO. Operativní projednání návrhu právního předpisu je důležité z důvodu včasného nastavení podmínek efektivního a účelného využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému PO. Dalším, ne méně důležitým, důvodem je nejlepší zájem žáků se SVP i všech dalších účastníků vzdělávacího procesu.

Personální podpora jedinců se SVP je jedním z opatření, které na jedné straně naplňuje individuální dimenzi inkluze, na druhé straně je rizikem pro její sociální rozměr. Navrhované změny počítají s omezením počtu AP na jednoho žáka ve třídě běžné školy. Jejich cílem je na jednu stranu poskytnout žákům se SVP individuální podporu, ale současně omezit