dnes je 19.5.2024

Input:

7.2.7 Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7
Česká školní inspekce a problematika speciálních vzdělávacích potřeb

Bc. Lenka Polášková

Česká školní inspekce se zaměří na hodnocení společného vzdělávání, se zaměřením na naplňování podpůrných opatření. Ve školním roce 2019/2020 budou již čtvrtým školním rokem naplňovány principy společného vzdělávání zavedené novelou školského zákona účinnou od 1. 9. 2016. Inspekční činnost bude významně zaměřena na práci asistentů pedagoga a jejich spolupráci s učiteli. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a také monitoringu dopadu intervencí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde také o příspěvek k prioritám Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, které se soustředí na snižování nerovností a na práci učitele jako stěžejního předpokladu kvality výuky. Taktéž se Česká školní inspekce bude v rámci specifického úkolu navazovat na činnosti realizované ve vztahu ke společnému vzdělávání v uplynulých školních letech a soustavně sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem jsou zákonné požadavky uplatňovány v praxi.

Specifikace inspekční činnosti ve školách

Podmínky vzdělávání

Hodnocení zejména v oblastech:

 • Koncepce/rámec školy, strategie rozvoje, pravidla vlastního hodnocení, prevence sociálně-patologických jevů, bezpečnost, komunikace školy s partnery.

 • Řízení školy, motivace týmů, evaluace, podpora dobrého klimatu školy, zkvalitňování personálních podmínek, zlepšování materiálních podmínek.

 • Kvalita pedagogických týmů a sborů, kvalifikace, zvyšování kvalifikace. Podněcování k respektující komunikaci, sebereflexi pedagogů, ze strany vedení.

 • Materiální a prostorové podmínky škol.

 • Organizace poradenských služeb ve škole (pedagogicko-psychologická pomoc dětem).

Komentář: Koncept hodnocení a priorit v oblasti podmínek vzdělávání je tedy velmi široce zaměřen na oblast školského managementu, plánování, komunikaci, řízení a práci s týmem.

Průběh vzdělávání

Hodnocení zejména v oblastech:

 • Vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání.

 • Identifikace speciálních, vzdělávacích potřeb dětí.

 • Komunikace s ŠPZ.

 • Plánování a příprava, v souladu s kurikulárními dokumenty, dosahování stanovených cílů vzdělávání.

 • Využívání širokého spektra vzdělávacích strategií, podpora aktivity, iniciativy, motivace dítěte k dalšímu vzdělávání.

 • Využívání ICT ve vzdělávání.

 • Podněty k sebereflexi dítěte, zaměření na osobnostní rozvoj, posilování zdravého sebevědomí, spolupráce v kolektivu.

 • Poskytování poradenské pomoci rodičům dětí ohrožených školním neúspěchem (přechod z MŠ do ZŠ).

Komentář: Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání dlouhodobě sleduje také oblast odkladů školní docházky u dětí a oblast předškolní přípravy dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. Pozornost je soustředěna také na děti z cizojazyčného prostředí.

Výsledky vzdělávání

Hodnocení zejména v oblastech:

 • Získávání informací o výsledcích vzdělávání dítěte a předávání těchto informací.

 • Soulad výsledků vzdělávání s cíli, definovanými příslušným školním vzdělávacím programem.

 • Motivace dětí k dosahování výsledků a cílů, úspěšnost dítěte.

 • Efektivita a pravidelnost vyhodnocování výsledků.

Další úkoly

Přehled dalších úkolů ve školním roce 2019/2020:

 • Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.

 • Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění

zjištěných nedostatků.

 • Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce.

 • Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Nahrávám...
Nahrávám...