dnes je 14.6.2024

Input:

492/2005 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.9.2017

č. 492/2005 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.9.2017
[zrušeno č. 310/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2005
o krajských normativech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
47/2008 Sb.
(k 20.2.2008)
mění § 2 odst. 7
33/2009 Sb.
(k 28.1.2009)
mění § 4 odst. 1
8/2010 Sb.
(k 14.1.2010)
mění § 1 písm. r)
11/2011 Sb.
(k 31.1.2011)
mění § 1 písm. t) bod 1, § 2 odst. 5, § 4 odst. 1, § 7 odst. 5
110/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění § 1 písm. q), § 2 odst. 3 písm. a), § 3 odst. 6, 7, 9 a 14, § 7 odst. 4
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 1, § 3, § 7 a § 8
280/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 1
243/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 4 a § 7 odst. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
Jednotkou výkonu je:
a) 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,
b) 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,
c) 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte1) nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu2) ,
d) 1 dítě v mateřské škole s internátním provozem,
e) 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně,
f) 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,
g) 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,
h) 1 žák v základní škole speciální,
i) 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
j) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání,
k) 1 žák kursu pro získání základního vzdělání,
l) 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky,
m) 1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání,
n) 1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské poradenské zařízení poskytuje tyto služby zákonnému zástupci dítěte nebo žáka,
o) 1 dítě v jednotlivých formách ambulantních služeb, celodenních služeb nebo internátních služeb ve středisku výchovné péče3) ,
p) 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
q) 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v
Nahrávám...
Nahrávám...