dnes je 19.5.2024

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění (po poslední novele č. 423/2023Sb.)

11.1.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání upravuje:

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služeb

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠ

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024

29.8.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2023 schválil Senát návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedle…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán pedagogické podpory

28.8.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této skupiny patří také děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mají tedy nárok na systém…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán hlavních úkolů ČŠI pro školní rok 2023/2024

26.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Kritéria hodnocení ČŠI pro školní rok 2023/2024

26.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Dotazník školní zralosti

24.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi škol

17.2.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Doposud rovina medikace a zdravotnických úkonů nedávala řadě ředitelů a učitelů spát. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Plán institucionalizace školních psychologů a speciálních pedagogů na základních školách od září 2022

15.12.2021, PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tom, že systematické a trvalé zařazení školních psychologů a školních speciálních pedagogů do českého vzdělávacího systému je potřebné, panuje široká shoda. Princip společného vzdělávání, zvaný zjednodušeně „inkluze”, potřebuje ještě mnohá vylepšení, ale…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve škole

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím)…

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pracovní smlouva asistenta pedagoga

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČR

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Profese asistentů existuje ve školách České republiky už více než čtvrt století. S prvními asistenty bylo možné se v našich školách setkávat už první polovině devadesátých let 20. století, byť tehdy ještě byla tato pozice neoficiální, zřizovaná z dobré vůle…

Přístupné pro: Registrovaní | Asistent pedagoga

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školy

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Vymezení pozice asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga v běžné škole

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistenti pedagoga v běžných mateřských a základních školách jsou v současnosti hrazeni ze systému podpůrných opatření – škola tedy dostává na jejich plat dotaci, ve výši předepsané tzv. normovanou finanční náročností, na základě doporučení školského…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagoga formálně stanovuje ředitel dané školy nebo školského zařízení, a to buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatném dokumentu (navazujícím na určení pracovní pozice podle pracovní smlouvy).…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Zdroje metodického vedení

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve školách hlavního vzdělávacího proudu asistent pedagoga působí jako podpůrné opatření třetího, čtvrtého nebo pátého stupně, přičemž pro poskytování takového podpůrného opatření škola potřebuje doporučení školského poradenského zařízení…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Další vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga ve speciálních školách

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření.…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Slovo autora

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé,

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Jiné formy asistence: školní asistent

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Jiné formy asistence: osobní asistent

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Kvalifikace asistenta pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga můžeme rozdělit do dvou oblastí – formální, to jsou požadavky předepsané zákonem, a neformální, to jsou požadavky nad rámec zákona vyplývající z běžné asistentské praxe.…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáků

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U zákonných zástupců žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poměrně běžné, že se do kontaktu s asistentem pedagoga dostávají častěji než do kontaktu s učitelem – ve srovnání s učiteli mají asistenti na kontakt s rodiči žáka často více času, v některých…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Literatura

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bartoňová, M. (2003). Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In: Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2. vydání, s. 204–218. ISBN 0-86633-22-5.…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Asistent pedagoga ve speciální škole

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle upravené verze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve znění novely vyhláškou č. 196/2019 Sb.), platné od ledna 2020, ve většině speciálních škol a tříd už v současnosti není možné financovat…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Průběžné metodické vedení asistentů pedagoga a jejich účast na dalším vzdělávání jsou zcela nezbytnými podmínkami pro to, aby práce asistenta pedagoga mohla být skutečně efektivní. V praxi je nutné mít na paměti, že většina asistentů pedagoga přichází do škol…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Novinky ve školských právních předpisech pro rok 2021 (novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

11.1.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátek roku bývá spojován s očekáváním změn. Sledovali jsme připravované novely školských právních předpisů, průběh jejich připomínkování a nyní je máme na stole. Podíváme se společně na novelu vyhlášky. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Záznamový arch dítěte/žáka s medikací

2.4.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - prakticky

26.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvořit Třídní vzdělávací program (dále jen „TVP”) v ucelené podobě, aby vyhovoval požadavkům, školního vzdělávacího programu a byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je dlouhodobější záležitostí, závislé na spolupráci…

Přístupné pro: Asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program - předloha obsahu

19.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Asistent pedagoga
Nahrávám...
Nahrávám...